Natuurlijk Olst Ondernemend Olst natuurlijkolst

Aanbevelingen Studenten Onderzoek Centrum visie Olst

Posted: March 13, 2017-Likes: 0-Comments: 0-Categories: Natuur Olst

In Olst was in juni 2015 sprake van leegstaande winkelpanden. Omdat dit ondernemersvereniging GO – Olst, Plaatselijk Belang Olst en de gemeente Olst-Wijhe zorgen baart, is een vitaliteitscommissie in het leven geroepen, bestaande uit afgevaardigden van de Ondernemingsvereniging en Plaatselijk belang. Aan Saxion Hogeschool Deventer is een verzoek gedaan om hier onderzoek naar te laten doen door een groep studenten.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen aan de opdrachtgevers en belanghebbenden, hoe er een krachtige kern in Olst kan worden gecreëerd. Het advies, uitgebracht samen met de uitkomsten van het onderzoek, treft u onderstaand aan.
Om een krachtig centrum te creëren in Olst zal er een combinatie gemaakt moeten worden van meerdere acties. Er zijn meerdere adviezen opgesteld die gezamenlijk van Olst een krachtige kern moeten maken. Deze staan gerangschikt naar importantie. Deze adviezen zijn zo gerangschikt dat de hoogste adviezen de basis op orde brengen waarna de lagere adviezen hier op in spelen.

Advies 1: Breid de vitaliteitscommissie uit met sleutelfiguren die tijd hebben.

De vitaliteitscommissie moet worden uitgebreid. De huidige leden zijn zelf ook ondernemer of hebben andere werkzaamheden. Hierdoor is hun tijd beperkt. De commissie zou moeten worden uitgebreid met sleutelfiguren die tijd hebben om werk voor de commissie te doen. Deze nieuwe commissie is daarna belast met het in stand houden van gesprekken met belanghebbende bij het centrum. Het is belangrijk om de huidige ondernemers te ondersteunen bij het zoeken naar een opvolger indien van toepassing. Deze ondersteuning wordt een belangrijke taak van de commissie. Dit kan worden gezien als een vorm van centrummanagement.

Taken voor de commissie zijn:
•           Structureel contact onderhouden met ondernemers, pandeigenaren, gemeente en andere belanghebbende.
•           Ondernemers ondersteunen bij problemen waar zij mee zitten. Dit kan zijn op het gebied van ondernemen, maar ook op het gebied van opvolging.
•           Pandeigenaren ondersteunen in het vinden van nieuwe ondernemers. Dit kan gedaan worden door de oren open te houden en eens na te vragen in het netwerk.
•           Contact onderhouden met ondernemers buiten het centrum. Deze ondernemers kunnen misschien overwegen te verhuizen naar het centrum.

Advies 2: Contact onderhouden met ondernemers en pandeigenaren.

Contact onderhouden met ondernemers en pandeigenaren is cruciaal voor een centrum. De commissie krijgt daarom het advies om dit structureel na te streven. Uit dit structurele contact kan bijvoorbeeld informatie komen over toekomstplannen van de ondernemers. Het bijhouden van een database met contactgegevens kan helpen om mensen te kunnen bereiken.

Bij acties kan er persoonlijk worden langsgegaan om dit te promoten. Op deze manier kan er gezorgd worden voor meer persoonlijk contact. Iemand van de vitaliteitscommissie zou elk jaar een gesprek moeten houden met ondernemers over hun plannen en problemen. In deze gesprekken moet ook worden aangegeven dat er bij problemen contact kan worden opgenomen. Op deze manier is de commissie op de hoogte van wat er speelt. Hierdoor kunnen zij de ondernemer beter van dienst zijn. Dit draagt bij aan een krachtige kern in Olst, omdat hiermee de ondernemers sterker staan.

Advies 3: Draag het merk Olst uit.

Het merk Olst is belangrijk. Olst moet zich onderscheiden van andere plaatsen. Dit kan Olst doen door zichzelf meer uit te dragen naar de buitenwereld. Het hebben van een goede website is een goede manier om gevonden te kunnen worden. Zo kan worden gekeken naar het mogelijke gebruik van de website: www.olstenwijhe.nl. Hier kan gebruik worden gemaakt van de IJssel als reclamemiddel. De IJssel heeft met zijn natuurlijke omgeving een goede uitstraling. Streekproducten kunnen ook bijdragen aan een natuurlijke uitstraling. Olst moet de kansen die er liggen op het gebied van natuur, geschiedenis en kleinschaligheid uitdragen. Door ervoor te zorgen dat er een onderscheidend aanbod aan winkels is kunnen er meer mensen naar Olst getrokken worden en kan er worden gezorgd dat meer mensen in Olst blijven. Hoe meer klanten hoe beter dat is voor de ondernemers en daarmee Olst.

Advies 4: Gezamenlijk opstellen van een visie voor het centrumgebied.

De vitaliteitscommissie wordt geadviseerd om een gezamenlijke visie op te stellen met alle ondernemers en andere betrokkenen. Deze visie moet gemaakt worden voor het centrumgebied. De visie kan in samenspraak met de gemeente daarna worden opgenomen in de detailhandelstructuurvisie. In deze gezamenlijke visie kan gekeken worden naar een goede routing, maar ook naar de verbinding van de IJssel met het centrum. Dit is belangrijk omdat betrokkenen daarna allemaal dezelfde kant op werken. Nu is het beeld vaak dat er individualistisch wordt opgetreden. Dit zou met een gezamenlijke visie kunnen worden verbeterd.

Voordat deze visie wordt opgesteld moet ook worden gekeken naar wat het centrumgebied nou eigenlijk is. Het centrum zou moeten worden ingeperkt. Dit is echter heel lastig om actief voor elkaar te krijgen. Financieel is dit zeer onwenselijk. Daarom is het advies om gezamenlijk met betrokkenen een centrumgebied aan te wijzen. Hierdoor wordt duidelijk binnen welke grenzen alleen detailhandel mag plaatsvinden. Op deze manier kan via een ‘uitsterfbeleid‘ worden gestreefd naar een compact centrum. De panden die buiten deze nieuwe grenzen vallen kunnen in samenspraak anders bestemd worden. Als buiten dit centrum toch iets wil vestigen dat beter in het centrum kan, moet de commissie hierop inspelen en hier bezwaar tegen aantekenen. Daarnaast kan de commissie in gesprek gaan of men toch niet in het centrum wil vestigen.

Advies 5: Stel een ondernemersfonds in, gevoed uit reclamebelasting.

Het instellen van een ondernemersfonds is belangrijk voor Olst. Dit zorgt voor meer betrokkenheid van ondernemers bij de plannen voor Olst en zorgt ervoor dat zij ook allen investeren in deze plannen. Zij kunnen aanhaken of afhaken, maar ze betalen wel mee. Wanneer het ondernemersfonds ingevoerd wordt betalen de grote ketens ook mee en wordt er een eenheid gecreëerd. Dan is er geen onderscheid meer tussen wel lid en geen lid. Het geld moet één op één terugkomen naar de ondernemersvereniging, zodat deze investeringen kan doen in het belang van het centrum. De extra betrokkenheid draagt bij aan de kracht van het centrum. Plannen die met elkaar zijn gemaakt kunnen vaak op meer draagvlak rekenen.

Advies 6: Stel een prijsvraag in waarin nieuwe ondernemers met ideeën kunnen komen.

Een goede optie voor het werven van nieuwe ondernemers is een prijsvraag. Mensen met initiatieven voor een startende onderneming kunnen dan hun idee insturen waarop de ondernemersvereniging kan besluiten wie het beste idee heeft. Dit is een mogelijkheid voor alle leegstaande panden, waarbij de pandeigenaar wel nog akkoord moet gaan. In afstemming met een pandeigenaar kan er overeen gekomen worden dat een startende ondernemer het eerste jaar bijvoorbeeld gratis in het pand mag of instaphuur betaald. Dit tezamen met ondersteuning voor een startende ondernemer maakt dat er meer zekerheid ontstaat voor een compleet winkelaanbod. Daarom wordt er geadviseerd een dergelijke prijsvraag in het leven te roepen. Het invullen van lege panden moet zorgen voor een beter straatbeeld. Als de juiste ondernemer wordt gevonden kan zelfs een meerwaarde ontstaan voor de ondernemers die er al zitten.

Advies 7: Stel momenteel geen kortingssysteem in.

Er is weinig animo onder ondernemers om een kortingssysteem in te stellen in Olst. In de interviews bleek dat ondernemers hier niet warm voor lopen. Daarom is het advies om dit ook niet te proberen. Dit zou namelijk moeite zijn die men beter ergens anders aan kan besteden. De huidige kortings-/spaarsystemen worden als voldoende ervaren. Als onverhoopt tijdens gesprekken toch een mogelijkheid wordt gevonden waarop een groot deel instemt kan dit uiteraard doorgaan.

Prev / Next Post